• MĀKSLAS TILTI MADONĀ

  MĀKSLAS TILTI MADONĀ

  Sveiciens mūsu kolēģiem un draugiem!
  2022. gada vasarā mēs īstenojām programmu “MĀKSLAS TILTI MADONĀ”, kurā tika būvēti tilti starp Madonas novada bērniem un senioriem klātienes radošās darbnīcās, izstrādājot un aprobējot jaunu starppaaudžu metodiku vizuālajā mākslā par Madonas novada kultūras un vēstures mantojumu.

  Projekts norisinās no 4. līdz 29. jūlijam Madonas Valsts ģimnāzijā. Projekta mērķauditorija ir atbalsta speciālisti un pedagogi no ārpusģimenes institūcijām Madonas novadā, bērni un jaunieši no ģimenei pietuvinātām mājām “Ozoli”, seniori no Ļaudonas pansionāta.

  Projekta ietvaros komanda izstrādāja vizuālās mākslas metodiku un nodarbību saturu ārpusģimenes institūcijām. Atbalsta speciālistiem un pedagogiem tika nodrošināts 1 izglītojošais seminārs un 3 attālinātās konsultācijas metodikas pielietošanai patstāvīgā darbā savā institūcijā. Bērniem/jauniešiem un senioriem tika rīkotas 3 klātienes radošās darbnīcas. Metodika un projekta dalībnieku pieredze tika apkopota digitālā rokasgrāmatā, kas tika izplatīta ārpusģimenes institūciju atbalsta speciālistiem un pedagogiem Madonā un visā Latvijā. Rokasgrāmata lejupielādēšanai ir pieejama šīs lapas beigās.

  Mūsu mērķis ir iedibināt ilgtspējīgu vizuālās mākslas metodikas labo praksi, kas ilgtermiņā spēj uzlabot indivīda izaugsmi un dzīves kvalitāti ar vizuālās māklas patieso potenciālu. To mēs arī sasniedzām. Iepazīstieties ar projekta gaitu zemāk.

  Projekta īstenošanas soļi:

  Vizuālās mākslas metodikas radīšanai ārpusģimenes institūcijām rīkojām fokusgrupu 31. maijā

  * Lai izstrādātu metodiku, kas atbilst ārpusģimeņu institūciju dalībnieku vajadzībām un specifikai, projekta komanda aicināja līdzdarboties FOKUSGRUPĀ š.g. 31. maijā  klātienē Blaumaņa ielā 3, Madonā (Madonas biznesa inkubatora telpās) vai vienlaikus attālināti Zoom. Fokusgrupu vadīja metodiķe Ilze Briška un pētniece, projekta vadītāja Madara Māra Irbe.

  Iepazīstieties ar fokusgrupas programmu šeit: Makslas tilti Madona – Fokusgrupa arpusgimenes instituciju darbiniekiem makslas metodikas kopradisanai

  Noskaidrotas bērnu, jauniešu un senioru, kā arī aprūpes speciālistu vajadzības

  Fokusgrupā gan klātienē, gan attālināti piedalījās Madonas novada aprūpes speciālisti un speciālie pedagogi, kuri strādā ar bērniem, jauniešiem, senioriem ārpusģimenes institūcijās, kā arī sociālie darbinieki, kuri strādā ar bērniem un ģimenēm. Esam pateicīgi par viņu ieguldīto laiku un dalīšanos ar savu pieredzi.

  Diskusiju gaitā tika atklāti speciālistu izaicinājumi darbā ar savām auditorijām – bērniem, jauniešiem un pansionāta iemītniekiem. Tika definēti auditoriju raksturojumi, īpašības, attieksme un uzvedība, motivācija, saskarsmes prasmes, dzīves izpratne, kā arī identificētas vajadzības pēc iemaņām un pieredzes, kas veido katra indivīda pasaules uztveri, vērtību sistēmu un sekmē sevis izziņu un pašizpausmi.

  Auditorijas pēc fokusgrupas dalībnieku atziņām ir dažādas, tanī pašā laikā arī radošas un spējīgas, talantīgas un sirsnīgas. Tomēr šajā apkopojumā esam likuši uzsvaru uz būtiskiem izaicinājumiem, kuri izskanēja fokusgrupas laikā atkārtoti, jo mūsu komandas mērķis ir izstrādāt tādu vizuālās mākslas nodarbību pieeju ārpusģimenes institūciju darbiniekiem, kas atbalstītu viņu centienus darbā ar šiem izaicinājumiem un, kas būtu ērti un viegli pielietojams šo dažādo izaicinājumu kontekstā. Aicinām iepazīties ar atziņām šeit: Galvenās atziņas fokusgrupā.

  Iegūtās zināšanas un izzinātā pieredze no sociālajiem darbiniekiem, aprūpes speciālistiem un speciālajiem pedagogiem ir pamats profesionālās kompetences pilnveides programmas sociālajiem darbiniekiem “Vizuālā māksla kā saziņas un pašizpausmes līdzeklis” 24 stundu apjomā izstrādei. Aicinām iepazīties ar programmu šeit: Vizuala maksla ka sazinas un pasizpausmes lidzeklis_Socialas jomas darbiniekiem_2022.g.

  Projektā “Mākslas tilti Madonā” satiekas jaunatne, seniori un aprūpes speciālisti

  Preses relīze 08.07.2022. Madara Māra Irbe

  Jūlija mēnesī Madonas Valsts ģimnāzijas telpās norisinās sociāls un ilgtspejīgs projekts “Mākslas tilti Madonā”, kurā piedalās 14 sociālās jomas darbinieki un pedagogi no ārpusģimenes institūcijām Madonas novadā, 8 bērni un jaunieši no ģimenei pietuvinātām mājām “Ozoli” un 8 seniori no Ļaudonas pansionāta. Projekts veicina Madonas novadnieku iesaisti mākslinieciskā jaunradē, rosinot pašizpausmi, iepazīstot savas spējas, un, izzinot Madonas novada kultūras un vēstures mantojumu.

  Projekta ietvaros speciālisti apgūst profesionālās kompetences pilnveides programmu “Vizuālā māksla kā saziņas un pašizpausmes līdzeklis” ar mērķi iepazīt mākslas funkcionālo daudzveidību un tās pielietot tās potenciālu kā neverbālu saziņas līdzekli starp dažādu laikmetu, kultūru un sociālu grupu cilvēkiem, lai rosinātu savas auditorijas personības izaugsmi, sociālu līdzdalību un izpratni par kultūras lomu dzīvē.2022)

  Semināru atbalsta speciālistiem un pedagogiem vada Dr.paed. Ilze Briška (autortiesības: Dzintars Briedis, 2022)
  Katram iniciālim ir savs stāsts par tā autoru un viņa dzīvi (autortiesības: Madara Māra Irbe, 2022)

  Savukārt, jaunatne un seniori mijiedarbojas un sazinās ar dažādiem vizuālās mākslas paņēmieniem, atklājot viens otra personību, savas radošās spējas, un, izzinot Madonas novada mantojumu. “Es esmu tik priecīga, ka ir iespēja izbraukt ārpus pansionāta, satikt jaunus cilvēkus un uzzināt kaut ko jaunu,” vairākkārtīgi izteica Annas kundze.

  Pirmajā satikšanās reizē abas paaudzes apzināja savas kopīgās intereses, dzīvojot Madonas novadā: daba un lauki, mūzika un māksla, darba tehnika un izklaides tehnika. Kā arī radīja savu iniciāli, personificētu ar elementu, kas raksturoja viņa dzīves vērtības, emocijas vai dvēseles pārdomas šajā mirklī – mūžīgais darba ritenis, baiss zibens, makšķerēšana un zivs, mīļdzīvnieks kaķis, daba un ziedi, asinis un sāpes, nāve un kapakmens. Radītais inicālis tika īstenots augstspiedē, apgūstot vienu grafikas tehnikas paņēmienu. Jaunatne bija ļoti izpalīdzīga attiecībā uz senioriem, palīdzot izgriezt, salīmēt un nodrukāt viņu iniciāļus. Katrs iniciālis tika sagaidīts ar pārsteigumu, jo iznākums nebija paredzams, toties tas bija iespaidīgs.

  Jauniešus aizrāva augstspiedes tehnika (autortiesības: Madara Māra Irbe, 2022)
  Ikreiz nodrukājot iniciāļus, tas tika sagaidīts ar pārsteigumu (autortiesības: Madara Māra Irbe, 2022)
  Katram iniciālim ir savs stāsts par tā autoru un viņa dzīvi (autortiesības: Madara Māra Irbe, 2022)

  Projekta ietvaros tiek izstrādāta metodiska rokasgrāmata un digitālas nodarbības praktiskam un radošam darbam ar ārpusģimenes institūciju auditorijām, kas tiks atklāta programmas izskaņā jūlija beigās. Projektu “Mākslas tilti Madonā” īsteno SIA “MargoErbe Management” un biedrība “CONNECT Latvija” projekta “Atbalsta materiāls vizuālājā mākslā “Vienradzis”” ietvaros ar komandu, kuru veido metodiķe Ilze Briška, māksliniece Inguna Irbe, projekta vadītāja Madara Māra Irbe, producents Dzintars Briedis. Projektu atbalsta Madonas novada pašvaldība un SIA “Baltic Block”.

  RETV Madonā iepazīstinām ar projektu “Mākslas tilti Madonā”

   

  Projekta “Mākslas tilti Madonā” pirmais cikls ir noslēdzies

  Preses relīze 24.08.2022.

  Jūlijā un augustā Madonā tika īstenots sociāls un ilgtspejīgs projekts “Mākslas tilti Madonā”. 14 sociālās jomas darbinieki un pedagogi no ārpusģimenes institūcijām Madonas novadā, 8 bērni un jaunieši no ģimenei pietuvinātām mājām “Ozoli” un 8 seniori no Ļaudonas pansionāta iesaistījās daudzveidīgās izglītojošās un aizraujošās  mākslinieciskās aktivitātēs, bagātinot savu pieredzi un redzējumu par vizuālo mākslu kā daudzpusīgu saziņas un pašizpausmes instrumentu.

      Projekta ietvaros speciālisti apguva profesionālās kompetences pilnveides programmu “Vizuālā māksla kā saziņas un pašizpausmes līdzeklis” ar mērķi iepazīt mākslas potenciālu kā neverbālu saziņas līdzekli starp dažādu laikmetu, kultūru un sociālu grupu cilvēkiem, lai rosinātu savas auditorijas personības izaugsmi, sociālu līdzdalību un izpratni par kultūras lomu dzīvē.

  Savukārt, jaunatne un seniori  jaunrades procesā un sarunās sazinājās ar dažādiem vizuālās mākslas paņēmieniem, apzināja savas kopīgās intereses, dzīvojot Madonas novadā, iepazina Madonas novada mantojumu un dažādus dzīves pieredzes stāstus, un atklāja viens otra personību un savas radošās spējas, pie viena apgūstot grafikas, glezniecības un kolāžas paņēmienus. Katrs darbs tika sagaidīts ar pārsteigumu, jo iznākums nebija paredzams, toties tas bija iespaidīgs. 

  Jaunieši un seniori uzgleznoja viens otra portretus (autortiesības: Madara Māra Irbe, 2022)
  Jaunieši un seniori apmeklēja Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuvi Sarkaņos ((c)M.M.Irbe, 2022)

  Dalībnieku atsauksmes liecināja, ka pasākums ir izdevies. Gan jaunieši, gan seniori, kā arī paši aprūpes speciālisti un pedagogi izteica vēlēšanos piedalīties līzdzīgos pasākumos arī turpmāk, jo jauniegūtā pieredze un zināšanas paplašinājušas radošās darbības iespēju apvārsni. Pedagogi teica, ka pēc semināra nodarbībām izmēgināja jaunapgūtās mākslas nodarbības savās auditorijās un bija pārliecināti, ka turpinās radošās darbības savās institūcijās arī pēc projekta noslēguma.

  “Nevar jau izcelt nevienu atsevišķu nodarbību”, saka māksliniece Inguna Irbe: “katra no klātienes tikšanās reizēm savstarpēji enerģizēja visus dalībniekus, atklājot aizvien jaunus radošus paņemienus. Domāju, ka atšķirīgo auditoriju sadarbība emocionāli bagātināja viena otru. Māksla atspoguļo savu laiku. Un tieši mākslinieciskā jaunrade ir vienkāršākais veids, kā ikviens cilvēks runā sev saprotamos simbolos, ieguldot savaus pārdzīvojumus un daloties emocijās ar citiem. Esmu ļoti gandarīta par projekta radošās daļas procesiem. Ļoti ceru, ka vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļi kļūs par labiem “biedriem” un neatņemamu ikdienas nodarbi projekta dalībnieku dzīvē, radod skaistumu sev apkārt. Mēs, “Vienradža” komanda, esam atvērti jaunām ierosmēm, pilnveidojot saziņu mākslā.”

  Jaunietis Vitālijs izgreba smalku kartupeļa spiedogu ((c) M.M.Irbe, 2022)
  Kungi Gunārs un Jāzups izmēģina savus radītos kartupeļu spiedogus uz lapas ((c) M.M.Irbe, 2022)
  Jaunieši un seniori rada kopīgus ornamentālus darbus ar saviem kartupeļu spiedogiem ((c) M.M.Irbe, 2022)

  Projekta ietvaros ir izstrādāta metodiska rokasgrāmata “Vizuālā māksla kā saziņas un pašizpausmes līdzeklis” (Dr.paed. mg.art. Ilze Briška, Mg.sc.soc. Madara Māra Irbe, Mg.art Inguna Irbe, 2022.) radošam darbam ar ārpusģimenes institūciju auditorijām, kurā ir dokumentētas zināšanas un praktiskās nodarbības, kas tika apgūtas projekta ietvaros. Ar rokasgrāmatu iespējams iepazīties šeit: Vizuālā māksla kā saziņas un pašizpausmes līdzeklis – Rokasgrāmata_Digitala versija

  Projektu “Mākslas tilti Madonā” īsteno SIA “MargoErbe Management” un biedrība “CONNECT Latvija” projekta “Atbalsta materiāls vizuālājā mākslā “Vienradzis”” ietvaros ar komandu, kuru veido metodiķe Ilze Briška, māksliniece Inguna Irbe, projekta vadītāja Madara Māra Irbe, producents Dzintars Briedis. Projektu atbalsta Madonas novada pašvaldība, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs un SIA “Baltic Block”.

  Programmas semināra noslēgumā dalībniece Vita ieliek iztrūkstošo gleznas puzles attēlu kopdarbā ((c) M.M.Irbe, 2022)
  Semināra dalībnieki un programmas mācībspēki diskutē par radošuma paņēmieniem darbā ar savām auditorijām ((c) M.M.Irbe, 2022)

  Projekta īstenotāji un draugi

  Projektu “Mākslas tilti Madonā” un profesionālās kompetences pilnveides programmu “Vizuālā māksla kā saziņas un pašizpausmes līdzeklis” īsteno biedrība “CONNECT Latvija” un SIA “MargoErbe Management”. Projektu atbalsta Madonas novada pašvaldība. Projekta “Mākslas tilti Madonā” draugs ir SIA “Baltic Block” un citi filantropiski uzņēmēji, kuriem esam pateicīgi par mērķziedojumu projekta realizācijai.